Säsongen för granbarkborre tar sin början i Östergötland

Enligt en rapport från Länsstyrelsen i Östergötland vaknar nu granbarkborren nu upp och hotet om svåra problem kvarstår i år. Insekten kan leda till omfattande skador, både ekonomiskt och för naturen.

Granbarkborren är en skalbagge som kan skapa betydande förödelse på granar och granskog. Den blir aktiv under våren och svärmar vanligtvis en eller två gånger per år, med den första svärmningen oftast inträffande i maj och juni.

– För närvarande befinner sig granbarkborren i startfasen för årets första svärmning. De har börjat röra på sig, men majoriteten väntar fortfarande på värmen innan vi kan observera angrepp i skogen, förklarar Therese Holmberg, naturvårdsförvaltare vid Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen Östergötland är ansvarig för underhåll av de flesta naturreservaten i länet. Bidrag till naturreservatsunderhåll har minskat med ungefär två tredjedelar, vilket innebär att åtgärder mot granbarkborre i länet kommer att reduceras jämfört med tidigare år. Prioriterade åtgärder för årets bidrag innefattar övervakning av friluftsanläggningar och utförande av underhåll som betning och slåtter på områden där årlig skötsel är nödvändig för att bevara naturreservatens värden.

– Vi kommer också att fokusera på säkerheten. Vi avlägsnar döda träd längs vältrafikerade stigar i den mån det är möjligt. Vi strävar efter att använda egen personal för att bibehålla en god överblick över hur angreppen utvecklas, men totalt sett har vi betydligt färre resurser för bekämpning av barkborre, säger Johannes Kullered, chef för enheten för skötsel av skyddad natur.

Länsstyrelsen behåller även 90 granbarkborrefällor på strategiska platser i länet, som används för att övervaka situationen kring granbarkborrens spridning.

Trots minskade bidrag kommer vi att fortsätta samarbeta med skogsindustrin för att diskutera hur vi bäst skyddar våra skogar från skador som leder till ekonomiska förluster samt påverkar befintliga naturvärden.

– Det är också viktigt att betona att målet med underhåll i skyddade skogar är att bevara och utveckla de naturvärden som ursprungligen ledde till att området skyddades, säger Johannes Kullered.

Källa: Länstyrelsen Östergötland

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.