contortatall

Granbarkborre angriper levande contortatallar – första gången i Sverige

I Östhammars kommun, Uppland, har det för första gången i Sverige rapporterats om angrepp av granbarkborre på levande contortatallar. Två skogsområden med döda contortatallar har upptäckts, vilket väcker oro hos Skogsstyrelsen.

Patrik Karlsson, expert på insekts- och svampskador vid Skogsstyrelsen i Uppsala, uttrycker sin oro: “Det är oroande att granbarkborren nu angriper contortatallen. Vi uppmanar skogsägare i Uppland att vara extra uppmärksamma på döda träd och kontakta oss.”

I närheten av Öregrund, vid Upplandskusten, har två bestånd av 30-årig contortatall drabbats. Mellan dessa bestånd, som är ungefär en halv hektar stora, finns det 500 meters avstånd. I det ena beståndet har cirka 10 träd dött, och i det andra omkring 25. Intressant nog finns inga tecken på angrepp i närliggande granbestånd eller på vanlig tall.

Trots att de angripna träden är döda, har granbarkborrarna haft svårt att föröka sig i contortan, vilket stämmer överens med tidigare studier. Det finns även tidigare fall där granbarkborren har angripit och dödat tall.

Ett liknande fenomen observerades 2015 i Mellannorrland på stormfälld contortatall, men angrepp på stående, levande contorta är något nytt för Skogsstyrelsen.

“Vi är förbryllade över varför granbarkborren valt dessa träd framför de intilliggande granarna. Vi arbetar nu för att samla mer information och kartlägga omfattningen av angreppet,” säger Patrik Karlsson.

I området har den mindre granbarkborren, som är vanlig i Finland och Norrbotten och föredrar contorta, inte observerats. Marken i området är medelfuktig med inslag av berghällar, och angreppsnivån är inte högre än på andra platser i Uppland.

Efter torkan 2018 ökade granbarkborrens angrepp i svenska skogar markant, med en uppskattad skada på 32 miljoner kubikmeter gran mellan 2018 och 2022. Contortatallen, som utgör fem procent av Sveriges skogsareal, är ett nordamerikanskt trädslag som introducerats i Sverige på grund av dess snabbare tillväxt jämfört med vanlig tall. I september i år upptäcktes även en skadesvamp på contorta i Gävleborg, vilket aldrig tidigare observerats.


Faktaruta Copture
Copture har över 12 års branscherfarenhet och är ett av Sveriges mest etablerade drönarföretag. Våra expertteam med piloter och analytiker arbetar med att flyga över bestånd, identifiera tecken på angrepp och skador, inventera, göra beräkningar för tex. markberedning, skogsföryngring, planeringskartor och behov av gallring och röjning.

Beroende på skogsägarens preferenser kan Copture leverera bildanalysen i en rad olika format, vilket möjliggör snabba åtgärder för att optimera skogsbruket och begränsa eventuell skadeverkan.

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.