tallskog med lavar

Risken för ökade skador på tall orsakade av granbarkborre

Tidningen Extrakt rapporter i en artikel om ett nytt forskningsprojekt vid Lunds universitet. Granbarkborren är ett skadedjur som kan orsaka massiva skogsskador, jämförbara med stormar eller bränder, och dessa skador förväntas öka i ett varmare klimat. I Centraleuropa har stora skogar redan slagits ut, och även tallen påverkas. Forskare vid Lunds universitet leder nu ett projekt för att undersöka om det finns en risk att tallen kan komma att angripas i större utsträckning även här i Sverige.

Granbarkborren har under 2022 dödat över fem miljoner kubikmeter skog i Sverige och även om det nästan alltid är gran som angrips, har det förekommit rapporter om att även tallar angripits av granbarkborre. Detta väcker frågan om huruvida tallen kan vara i farozonen för större angrepp i framtiden. Forskningsprojektet syftar till att undersöka barkborrens val av träd och vad som får den att ibland ge sig på tall samt om vi kan vänta oss fler sådana angrepp i framtiden.

I dag väljer vissa skogsägare att plantera tall istället för gran för att undvika angrepp av granbarkborre. Detta kan öka andelen tall i svenska skogar, vilket potentiellt kan leda till att granbarkborren börjar angripa tall i större utsträckning. Det är därför viktigt att förstå riskerna för angrepp på tall innan det blir ett större problem.

Forskarna ska bland annat undersöka om vissa individer av barkborrar föredrar tall framför gran, samt om de föredrar specifika tallar. Tidigare studier har visat att tallar kan lukta olika beroende på kemiska substanser i trädet. Dessa skillnader i doft kan bero på genetiska skillnader mellan tallar, vilket öppnar upp möjligheten att ta fram nya sorter av tall med en särskild doft som kan avskräcka barkborren från att angripa.

En annan faktor som kan påverka granbarkborrens framfart på tall är svampar som barkborren lever i symbios med. Svamparna verkar vara viktiga för granbarkborren, bland annat äter larver och de unga barkborrarna svampen som växer i deras tunnlar i träden. Svamparna bryter också ner många av de substanser som träden har i kåda och i bark, som är trädens kemiska försvar mot barkborren.

Forskarna vet ännu inte hur bra svamparna klarar sig på tall, och det kan ha en direkt koppling till hur framgångsrik barkborren kan vara på tall. Om svamparna inte trivs på tall är det troligt att barkborren inte heller klarar sig. För att få en bättre förståelse för dessa risker och möjliga konsekvenser genomförs nu forskning i både laboratoriemiljö och fältstudier.

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.