bränning drönare

Länsstyrelsens kontrollerade bränningar i Sörmland stärker biologisk mångfald trots hög brandrisk

Enligt en artikel på SVT har länsstyrelsen har inlett naturvårdsbränningar i flera naturreservat i Sörmland, trots den höga brandrisken. Dessa kontrollerade bränder syftar till att främja den biologiska mångfalden och återställa ekosystem som är beroende av brand. Naturvårdsförvaltaren Per Folkesson förklarar att många arter gynnas av bränningarna, som hjälper till att skapa rätt livsmiljöer. För att minimera riskerna genomförs bränningarna under strikt övervakning med noggrant planerade säkerhetsåtgärder, som att avgränsa områdena och använda bevattning.

Projektet, som finansieras delvis av EU och sträcker sig till 2028, omfattar totalt 215 bränningar över 3 400 hektar. Bränningarna är en viktig del av arbetet med att bevara naturen och de unika arter som är beroende av brand. Trots SMHI:s varningar om hög brandrisk under våren har Länsstyrelsen beslutat att genomföra bränningarna med hänsyn till de långsiktiga fördelarna för ekosystemen.

Hittills har två bränningar genomförts i områdena Varglyan och Tussmötet. Folkesson betonar att bränder är en naturlig del av skogens ekologi och att de kontrollerade bränningarna är nödvändiga för att bibehålla en rik biologisk mångfald. Han försäkrar att alla säkerhetsföreskrifter följs noggrant för att förhindra att bränderna sprider sig okontrollerat.

Genom att genomföra dessa bränningar under kontrollerade former kan Länsstyrelsen säkerställa att skogsekosystemen förblir hälsosamma och livskraftiga, vilket i sin tur gynnar både flora och fauna i regionen.


Drönare vid kontrollerade bränningar
Drönare kan med fördel användas vid kontrollerade bränningar för att övervaka och dokumentera brandens framsteg i realtid. De kan flyga över brandområdet och ge en överblick, vilket hjälper till att säkerställa att elden håller sig inom de avsedda gränserna. Drönare kan även användas för att identifiera hotspots och övervaka vindriktningar, vilket förbättrar säkerheten och effektiviteten vid dessa bränningar.

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.