skelettskog granbarkborre

Granbarkborrens förödelse: Skapar farliga skelettskogar i Småland och Östergötland

Granbarkborren, en liten skalbagge, har skapat stora problem i skogarna i Småland och Östergötland. De massiva angreppen började år 2018 och har sedan dess intensifierats, vilket resulterar i stora områden med döda granar, så kallade skelettskogar. Denna situation förvärras av ett allt varmare klimat, vilket ger granbarkborren bättre förutsättningar att föröka sig och sprida sina angrepp.

Granbarkborrens Påverkan

Granbarkborren angriper främst granar genom att borra sig in under barken och lägga sina ägg. När larverna kläcks, äter de sig igenom trädets näringsvävnad, vilket i sin tur leder till att trädet dör. Denna process resulterar i stora, döda skogsområden, där stående döda träd utgör en fara, särskilt vid blåsigt väder då de kan falla omkull.

Forskning och Åtgärder

För att förstå hur dessa skelettskogar påverkar den biologiska mångfalden, har Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) initierat forskningsprojekt. Forskarna sätter ut insektsfällor i de drabbade områdena för att studera vilka insektsarter som dras till dessa döda träd. Målet är att få en bättre bild av hur ekosystemet påverkas och vilka åtgärder som kan vidtas för att begränsa skadorna.

Rekommendationer för Skogsbesökare

Besökare uppmanas till försiktighet när de vistas i dessa skogar. De döda träden kan utgöra en allvarlig säkerhetsrisk, särskilt vid starka vindar. SLU rekommenderar att man undviker att vistas i skelettskogar under sådana förhållanden för att minimera risken för olyckor.

Framtidens Utmaningar

Den fortsatta uppvärmningen av klimatet innebär att granbarkborren troligen kommer att fortsätta sprida sig och orsaka skador. Skogsägare och myndigheter måste därför arbeta tillsammans för att utveckla strategier för att bekämpa angreppen och skydda skogarna. Detta kan inkludera övervakning, tidig upptäckt av angrepp och åtgärder för att minska spridningen av granbarkborren.

Granbarkborren representerar en stor utmaning för skogsbruket i Sverige och kräver samarbete mellan forskare, skogsägare och myndigheter för att skydda våra skogar och bevara den biologiska mångfalden.

Källa: SLU:s pressmeddelande.

Identifiera angrepp i tid

Med hjälp av drönare kan man snabbt upptäcka angrepp från granbarkborre. Fördelen är främst tidsbesparingen, eftersom drönaren kan hitta redan etablerade angrepp och därmed förutsäga nya angrepp i närheten.

Detta sparar tid som annars skulle ha gått åt till att undersöka skogen till fots och gör det möjligt att fokusera på områden där skador troligen finns.

Angripna träd kan, i bästa fall, bli nedklassat timmer. Detta på grund av märken som orsakas av granbarkborren. Om trädet har drabbats av röta duger det ofta bara som massaved.

För mindre fastigheter kan man undersöka området till fots relativt snabbt, men när fastigheten är större än 100 hektar är det betydligt effektivare att använda drönare.

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.