Granbarkborre kan angripa tall i Sverige – en växande fråga för forskningen

En artikel i ATL skriver att tall som ju är Sveriges näst vanligaste träd, hittills undvikit granbarkborrens angrepp. Forskare ska nu studera om det finns risk för att tall kan angripas mer i framtiden. Granbarkborren har sedan 2018 dödat 32 miljoner kubikmeter gran, vilket motsvarar skador på 14 miljarder kronor. Klimatförändringarna kan också påverka granbarkborrens beteende och potentiellt göra den mer benägen att angripa tallar.

Martin N Anderson, biolog och lektor vid Lunds universitet, leder ett nytt forskningsprojekt för att undersöka granbarkborrens val av träd och varför den ibland angriper tall. Projektet syftar till att förstå om klimatförändringar och den förändrade miljön kan påverka granbarkborrens beteende. Det är viktigt att vara förberedd inför eventuella framtida problem och att kunna anpassa skogsbruket efter dessa förändringar.

Tidigare studier visar att tallar kan dofta olika, vilket kan påverka barkborrens val. En hypotes är att de tallar som angrips är de som doftar mer som en gran. Om forskarna kan kartlägga sambanden mellan doft och angrepp, kan det bli möjligt att utveckla mer resistenta trädslag, vilket skulle minska risken för skador i framtiden.

Forskningsprojektet kommer att pågå i fyra år och inkluderar labbtester samt fältstudier av angrepp på tall. Labbtesterna innebär att forskarna studerar granbarkborrens preferenser och förmåga att föröka sig på tall, medan fältstudier handlar om att studera angrepp på levande tallar i skogen. Båda delarna av projektet är viktiga för att förstå hur granbarkborren beter sig i olika miljöer och under olika omständigheter.

Eftersom risken för angrepp av granbarkborre på tall inte är väl förstådd ännu, är det viktigt att fortsätta forska på detta område. Skogsägare bör vara medvetna om de potentiella riskerna och anpassa sina planteringsstrategier därefter. Mer forskning krävs för att bedöma eventuella konsekvenser för skogsplanteringspolicy och hur man bäst kan hantera skadegörare som granbarkborren i ett föränderligt klimat.

Resultaten från detta forskningsprojekt kommer att vara värdefulla för både skogsägare och myndigheter, eftersom de kan bidra till att förbättra skogsbrukets hållbarhet och motståndskraft mot skadegörare. Dessutom kommer kunskapen som genereras i projektet att vara användbar för att förstå hur klimatförändringar och andra miljöfaktorer påverkar skadeinsekters beteende och val av värd.

På de här sidorna samlar vi och skriver om artiklar och forskning som har med skogsbruket att göra och då särskilt aktuella utmaningar som toppbrott, vindfällen och angrepp från skadedjur och svampar som granbarkborre och törskatesvamp. Artiklarna kan även ta upp hur drönare och ortofoto kan assistera i skogsskötseln.